AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is sinds 1 januari 2015 overgegaan in de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de recentelijke nieuwe wet: Jeugdwet. De taken die eerst onder de AWBZ vielen worden nu waargenomen door de gemeentes en zorgverzekeraars.

Dekking AWBZ

De Wet Langdurige Zorg dekt nu de taken van de AWBZ en mensen die langdurige zorg nodig hebben met name mensen met een zware beperking, chronisch zieken en gehandicapten.